اوربکس

اسناد مربوط به قوانین و مقررات

معامله را شروع کنید

انجام معاملات فارکس ریسک بالایی دارد

دانلود فرم های اوربکس


اسناد حقوقی

Orbex CFDs Client Agreement

دانلود

Client Categorisation

دانلود

Conflicts of Interest Policy

دانلود

Cookie Policy

دانلود

Banking Details

دانلود

Complaints Handling Policy

دانلود

Best Execution Policy

دانلود

SYC Client Services Agreement

دانلود

SYC Complaint Handling Policy

دانلود

SYC Conflicts of Interest Policy

دانلود

نرم افزار

Orbex MT4 Windows

دانلود

Orbex Multi-terminal

دانلود