خطا در تایید برداشت

لطفا این مورد را با پشتیبان در میان بگذارید

تاریخچه واریز و برداشت